තුහින


ගයනා එස්. ලක්මාලි
ISBN 978 – 955 – 0920 – 24 – 5
ගයා කි‍්‍රයේෂන්ස්
මිල රු 460

සොඳුරු මන්දාරම් නුවරක ගලාගිය සංවේදි ආදර කථාවක්.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*