මෞලි


ගයනා එස් ලක්මාලි
ISBN 978 – 955 -0929- 21- 4
ගයා කි‍්‍රයේෂන්ස්

ගයනා එස් ලක්මාලි කතුවරියගේ 25 වන නවකතාව වන මෙම ග‍්‍රන්ථය කුතුහලයෙන් යුතුව අවසානය තෙක්ම එක හුස්මට කියවා අවසන්කල හැකි රසවත් නවකතාවකි.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*