හෙට එච්චර කළුවර නෑ

එදිරිවිර සරච්චන්ද්‍ර
ISNB 978 –  955 – 30 – 1593 – 8
ඇස් ගොඩගේ සහෝදරයෝ
මිල රු425
1971 වසරේදි  සිදුවු කැරුල්ල පසුබිම් කරගෙන ආචාර්ය එදිරිවිර සරච්චන්ද්‍ර
මහතා විසින් ලියන ලද නවකතාවකි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*