අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් කපා හරින ලදී

සහන් හේවා ගමගේ
ISBN 978-  955 –  0230-  11 – 2
අගහස් ප‍්‍රකාශන
මිල රු 250

සිංහල සිනමාවේ සංස්කරණය රීතිය  පිලිබඳ පර්ාය්ෂනාත්මක කෘතියකි

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*