ජවිපෙ 2වන කැරුල්ල

ධර්මන් වික‍්‍රමරත්න

ISBN 978-955-50453-4-6
කර්තෘ ප‍්‍රකාශනයක්
මිල රු 1500

ජවිපෙ 2වන කැරුල්ලට අදාල සත්‍ය සිදුවිම් විමර්ශණයකර ගවේෂණාත්මකව ලියු පොතකි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*