බ්‍රෝහියර් දුටු ලංකාව

පරිවර්තනය අභය හේවාවසම්
ISBN 955 – 9348 – 59 – 0
සුරීය  ප‍්‍රකාශකයෝ
මිල රු 450

ආර්. එල් බ්‍රෝහියර් මිනුම් දෙපාර්තුමෙන්තුවේ නිලධාරියෙක් හැටියට ලංකාවේ අස්සක් මුල්ලක් නෑරම සෑමතැනකම ඇවිද සිය දෙනෙතින් නිරික්ෂණය කල දෑ බොහෝ ඓතිහාසික හා සාම්ප‍්‍රදායික ලිපි ලේඛනයන් සේ  ඔහු ගේ පෑන් තුඩින් ලියවුනු කෘතියකි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*