වියසිදුරෙන් අහස දුටිමි

සුදත් ගුණසේකර

ISNB 978- 955 -671- 594- 1
සරසවි ප‍්‍රකාශකයෝ
මිල රු 275

අදටත් ලගාවිමට දුෂ්කර සුන්දර නකල්ස්ක දුපන්තියෙන් වටවු මීමුරේ ගම්මානයේ ඉපද එහි පාසලෙන් මුලික අධාපනය ලබාජිවිතයේ ලබන්නට තිබු දැඩි දුක්කම්කටලු මැදින් දැඩි අධිෂ්ඨානය නිසා ජිවිතය ජයගත් අයුරු මෙම පොතේ මැනවින් පෙන්නුම් කරයි. උඩුදුම්බරින් සරසවි වරම් හිමිකරගත් පලමුවැනියාවෙමින්ද බි ඒ ගෞරව උපාදිය හා අග‍්‍රාමාත්‍යලේකම් තනතුරුටපත්වෙමින්ද තම ජිවනතොරතුරු සවයං චරිතාප‍්‍රදානයකින් ගෙනහැර පායි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*